Tạo khối màu chắn bằng những sắc xanh tự nhiên

Không gian mở cho góc sinh hoạt chung cân đối hơn nhờ kết hợp những sắc xanh lá dịu dàng.

Fetching the data, plz wait..