Đừng quên bức tường thứ năm, trần nhà

Làm rộng thêm không gian cao, hẹp bằng phần trần màu tối.